ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Υποτροφίες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, έτους 2016-2017

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, προσφέρει υποτροφίες σε νέους και νέες που επιθυμούν να σπουδάσουν, αλλά έχουν μειωμένη οικονομική δυνατότητα.

 

 

 1. ΓΙΑ ΤΟ «MEDITERRANEAN COLLEGE»

 

 

  • ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα). Αξίας 5.620 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών.

 

  • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους μεγαλύτερη του 60%.

 

 

  • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees (δικαιώματα – δίδακτρα) του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου (150€).

 

 

 1. ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ

 

  • Δύο πλήρεις διετείς υποτροφίες. Αξίας 6.000 € έκαστη για τα δύο χρόνια.

 

 

 1. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1)
  • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες. Αξίας 3.000 € έκαστη.

 

 

 1. ΓΙΑ ΤΟ MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2)

 

 • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα). Αξίας μέχρι 4.900 € έκαστη (ανάλογα το πρόγραμμα).
 • Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και να έχουν βαθμολογία έτους > 60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 €).

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.
 2. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/ πρόγραμμα

σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων

σπουδών που παρέχονται από τους φορείς του Εκπαιδευτικού Ομίλου

ΞΥΝΗ: Mediterranean College, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ και Mediterranean

Professional Studies.

 1. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται

ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου

ΞΥΝΗ.

 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε

παράρτημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα,

Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

 1. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ, στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ και στο Mediterranean

Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

 1. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα

HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος

σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία ο/η υπότροφος θα πρέπει να

έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

 1. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies τo

ετήσιο κόστος των fees (διδάκτρων – δικαιωμάτων) του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης δεν καλύπτονται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, αλλά από τον/ την υπότροφο.

 1. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies

καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) ύψους 50 € στο πρόγραμμα.

 1. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις

ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της

επιλογής τους.

 

 

 1. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει

κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε

αυτή την περίπτωση, ο/ η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο

πρόγραμμα της ίδιας κατηγορίας.

 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο). Η προκήρυξη των υποτροφιών και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγόμενων υποτρόφων για λόγους διαφάνειας θα αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και θα δημοσιοποιούνται στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, όπου κρίνει σκόπιμο η Περιφέρεια.

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

 

 1. Τίτλος Σπουδών

 

 1. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

 

 1. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.

 

 1. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος

(οικονομικό έτος 2016).

 

 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία,

μονογονεϊκή οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και της κοινωνικής του κατάστασης).

 

Όλα τα παραπάνω εσωκλείονται σε φάκελο και υποβάλλονται ή αποστέλλονται το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2016 στις διευθύνσεις:

 

(για υποψήφιους από τα Δωδεκάνησα)

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

Γ. Μαύρου 2  (3ος όροφος) – Ρόδος – 85100

(Παπανικόλα Αθανασία 22413 64705)

 

(για υποψήφιους από τις Κυκλάδες)

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

Ιορδάνη Βαϊανού – Ερμούπολη – Σύρος – 84100

(Ρηγούτσου Αικατερίνη 2281077260)

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών :

 

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 5279500.

 

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 4120714.

 

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 210 9640117.

 

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310 552406.

 

Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600.

 

Μediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 2-4, 2310 287779.

 

www.iek-xini.edu.gr,

 

www.medcollege.edu.gr, www.keasxini.edu.gr                                               

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας                                   Ο Εντεταλμένος Δια Βίου Μάθησης

 

              Ηλίας Ζωγραφίδης                                                                                 Άγγελος Ανανίας

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.