ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς την κα. Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Με την ΠΟΛ 1072/31-03-2015 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8 προβλέπονται τα κάτωθι:

«Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος, σε ετήσιο προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου και να προβούν στη συνέχεια στην παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16. Προκειμένου για νέο-διορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε και στην ΑΔΑ: 6ΦΙΑΗ-ΝΚ7 6 ΠΟΛ.1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο., επί 12 ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας τα οποία αθροιστικά λαμβανόμενα ισοδυναμούν με δύο μισθούς, και όχι επί τον αριθμό των υπολειπόμενων μηνών μέχρι τη λήξη του έτους. Η ίδια αναγωγή (επί 12 ή επί 14) θα διενεργείται και στις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. 6 μηνών)»

Συγκεκριμένα, στο νησί μας και γενικότερα στις τουριστικές περιοχές της πατρίδας μας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/31-03-2015 διενεργείται αναγωγή του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος σε ετήσιο (επί 12 ή 14) και στις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση εποχικότητας  (π.χ. 6 μηνών). Συνεπώς, το φορολογητέο εισόδημα ενός εποχιακού υπαλλήλου ( ξενοδοχοϋπάλληλος), ο οποίος εργάζεται 5 μήνες/χρόνο και του οποίου ο μισθός ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ καθαρά, συν άδεια, επίδομα, Δώρο Χριστουγέννων (σύνολο μισθών 6 μηνών), ανάγεται σε ετήσιο, ήτοι 14 (μήνες) Χ 1.000 (ευρώ) εν συνόλω 14.000 ευρώ. Στο εν λόγω ποσό εφόσον εφαρμοστεί η ΠΟΛ 1072/2015, θα παρακρατηθεί φόρος με την κλίμακα φόρου που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της εγκυκλίου και θα υποστεί τη μείωση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 της εν λόγω εγκυκλίου (ήτοι 14.000 Χ 22% =3.080 ευρώ – 2. 100= 980 ευρώ /14 μήνες), με αποτέλεσμα να ανέλθει στο ποσό των 70 ευρώ μηνιαίως, ήτοι 420 ευρώ για 6 μήνες τους οποίους δεν εργάζεται.

 Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι  το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εποχικότητας , όταν θα υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/2015 θα υποστεί παρακράτηση φόρου μεγαλύτερη από όση πραγματικά του αναλογεί , ο οποίος και θα τους επιστραφεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα , κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι άδικο..

Κυρία Γενική Γραμματέα ,

ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε  να προβείτε  σε διόρθωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ 1072/31-03-2015 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις», ώστε η αναγωγή που προβλέπεται (επί 12 ή 14) να μην διενεργείται και στις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνονται με σύμβαση εποχικότητας  (π.χ. 6 μηνών),  αλλά η αναγωγή να διενεργείται   για το χρονικό διάστημα  εργασίας που ορίζει η  ατομική σύμβαση εργασίας του εποχιακού εργαζόμενου. 

Ρόδος 07 Αυγούστου 2015

Για το Εργατουπαλληλικό Κέντρο  Ρόδου

 

 

 

 

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

(Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου)

-Ο Πρόεδρος-

Χατζησάββας Σάββας

-Ο Πρόεδρος-

Μιχαήλ Μιχαήλ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.