ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενημερώνει τα μέλη του

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενημερώνει τα μέλη του:

Α. 28 Φεβρουαρίου καταληκτική ημερομηνία εγγραφής επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

               Λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/,

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:

  • Κάθε οργανισμός ή επιχείρησητων οποίων οι εγκαταστάσεις τους παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011(Α’ 209).
  • Κάθε οργανισμός ή επιχείρησησυμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν.4042/2012 (Α’24)
  • Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης χρηστών ΗΜΑ.: 210 8653150

Ε-mail: [email protected]

Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων:

http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis.pdf

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.ebed.gr μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αριθμ. 37674/2016 (ΦΕΚ/Β/2471) με πίνακες όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων, την εγκύκλιο που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), καθώς και πίνακα που συντάχθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών που αφορά μόνο τις υπόχρεες μεταποιητικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις – επιχειρήσεις.

 Β. Επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε Αδειοδότηση από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ύστερα από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων και τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων που δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο αδειοδότηση, να προβούν το συντομότερο στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη της απαιτούμενης άδειας. (Οι υπόχρεες σε αδειοδότηση επιχειρήσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.ebed.gr)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.