ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Συγκροτείται άμεσα η επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις της Κω

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε σήμερα τη σχετική απόφαση

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  ταχύτατα και χωρίς καθυστέρηση,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη να καταγραφούν άµεσα οι ζηµιές που υπέστησαν οι  επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί της Κω από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, την απόφαση συγκρότησης της  «Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις»  που επλήγησαν από τα έντονα σεισμικά φαινόμενα και υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι:

 1. Σαββανής Ευστάθιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρος.
 2. Κιαπόκα Ελένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως μέλος
 3. Χρήστου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ως Γραμματέας.

Έργο της επιτροπής είναι η άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω της Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως  εξής:

α) Ζημιές σε κτιριακές υποδομές, επαγγελματικούς χώρους  και συναφείς εγκαταστάσεις

β) Ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ.

Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα και τα πρακτικά θα υποβληθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017.

 

Επισυνάπτεται  η απόφαση του Περιφερειάρχη, η λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η φόρμα της αίτησης πληγεισών επιχειρήσεων:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις :

α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) Της υπ’ αρ. 49947/22-7-2015 απόφασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015)

γ) του  ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας κλπ)» (ΦΕΚ 102/τ.Α/1-5-2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 1. Την εγκύκλιο 2450/9.4.2012 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων»
 2. Το γεγονός ότι εξαιτίας σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 που έπληξε τη νήσο Κω υπέστησαν σημαντικές ζημιές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί (κτίρια, επαγγελματικοί χώροι, μηχανολογικός εξοπλισμός, εμπορεύματα, πρώτες ύλες).
 3. Την ανάγκη να καταγραφούν άµεσα οι προκληθείσες ζηµιές στις επιχειρήσεις στη νήσο Κω από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

           

Συγκροτούμε συλλογικό όργανο με την ονομασία «Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις» που επλήγησαν από τα έντονα σεισμικά φαινόμενα της  21ης Ιουλίου 2017 στη νήσο Κω και υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

 

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται:

 1. Σαββανής Ευστάθιος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρος.
 2. Κιαπόκα Ελένη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως μέλος
 3. Χρήστου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ως Γραμματέας.

 

Έργο της επιτροπής είναι η άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω της Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως  εξής:

α) Ζημιές σε κτιριακές υποδομές, επαγγελματικούς χώρους  και συναφείς εγκαταστάσεις

β) Ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ.

 

Η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό, το οποίο θα υπογράψουν όλα τα μέλη και θα υποβληθεί

στο Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου μαζί με την σχετική αίτηση του πληγέντος, η οποία θα συντάσσεται κατά την αυτοψία.

 

Το έργο της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα και τα πρακτικά θα υποβληθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017.

 

 

                           

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

                    

Για την ακρίβεια

                                                                                                                 

 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων – Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

2.Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Πειραιάς

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ν.Α.

3) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Δωδεκανήσου

4) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κω

5) Μέλη της Επιτροπής

6) Επαρχο Κω

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

 

 

Ειδικότερα πρέπει να προσκομίζονται εκ μέρους των πληγέντων :

 

 1. Tτίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
 3. Δηλώσεις Φ.Π.Α
 4. Απογραφή προηγούμενου έτους
 5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
 6. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
 7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599/1986 περί μη ασφάλισης της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης ( άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες ).

 

 

                                                                                         

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.