ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου” του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (ΦΕΚ 1930/17.07.2014) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία αρ. 9 η ΓΣΕΣ/24-03-2016) αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αντικείμενο-Σκοπός
Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη
δημιουργική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος, στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμβάθυνση του
επιστημονικού διαλόγου με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες.

Κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
1. Πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος
2. Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
3. Πτυχιούχοι σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Περιφερειακών και Πολιτικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι ως υποψήφιοι/ες είναι να γνωρίζουν μία (1) από τις ξένες γλώσσες που ακολουθούν:
Αγγλικά (επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL (500+)
Γαλλικά (επίπεδο Delf 2)
Γερμανικά (επίπεδο Zertificat)
Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana)
Ισπανικά (επίπεδο DELE B2)

Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση μίας (1) ή/και περισσοτέρων εκ των γλωσσών που διδάσκονται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, δηλ. η αραβική, εβραϊκή και η τουρκική.

Φάκελος υποψηφιότητας μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών/ Δικαιολογητικά
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Δύο (2) συστατικές επιστολές εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ιες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2)
6. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
7. Αντίτυπα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
8. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:
1. Να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα Προκήρυξη προθεσμίας, μέσω του συστήματος «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά
πεδία.

Η διεύθυνση του «Ναυτίλος» είναι:
https://nautilus.aegean.gr/index.php.

2. να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επιλογής, τον φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Διαδικασία επιλογής και όροι επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Η επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» θα γίνει σε δύο (2) στάδια:
Στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας, ενώ στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι/ες που θα έχουν επιλεγεί από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων συνέντευξης και με συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:
Α/Α Κριτήριο Βαθμοί (max.)
1 Συνέντευξη 30
2 Γενικός βαθμός πτυχίου 20
3 Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (Μέσος όρος) (ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής, Συγκριτικής, Ιστορικής,
Υπολογιστικής, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Κοινωνιογλωσσολογίας) 10
4 Ξένη γλώσσα 

 1η γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Γ2: 5  2η γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Β2: 5  γλώσσα περιοχής Μεσογείου με πιστοποίηση επιπέδου Β2 ή πτυχίο συναφούς τμήματος: 5 15
5 Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 10 6 Ερευνητική δραστηριότητα-λοιπά ειδικά προσόντα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Θερινά Σχολεία Γλωσσολογίας, αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.) 15
ΣΥΝΟΛΟ 100

Διάρκεια και Μεθοδολογία υλοποίησης
Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες (90 ΕCTS), από τους οποίους το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις, η παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική, και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. Πιο αναλυτικά, το ποσό των 1.000€ θα καταβληθεί κατά την εγγραφή, το ποσό των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τη ΠΕ, 30/06/2016 (με δυνατότητα παράτασης της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας έως και την ΠΑ, 29/07/2016).

Επικοινωνία
Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 22410 99348 & σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης 6972876395 (κάθε ΤΡ & ΠΕ 10-12 π.μ.)

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Ελένη Καραντζόλα
Αναπλ. Καθηγήτρια

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.