ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Παράταση Προκήρυξης νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου”

Παράταση Προκήρυξης νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου” του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017.

Αντικείμενο-Σκοπός

Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη δημιουργική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος, στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμβάθυνση του επιστημονικού διαλόγου με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες.

Κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:

1. Πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος

2. Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

3. Πτυχιούχοι σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Περιφερειακών και Πολιτικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τη ΔΕ, 05/09/2016.

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1. Να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα Προκήρυξη προθεσμίας, μέσω του συστήματος «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Η διεύθυνση του «Ναυτίλος» είναι: https://nautilus.aegean.gr/index.php.

2. να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών), εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα Προκήρυξη προθεσμίας, φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.