ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ
ìå äõóêïëßá äéåîÜãåôáé ç êõêëïöïñßá óôçí ÅèíéêÞ ïäü êáèþò ïäçãïß öïñôçãþí ðïõ âñßóêïíôáé óå áðåñãßá Ý÷ïõí áêéíçôïðïéÞóåé ôá áõôïêßíçôá ôïõò óôç äåîéÜ ëùñßäá ôçò ÅèíéêÞò ïäïý, ÁèÞíá Ôñßôç 6 Ìáßïõ 2008.Ïé áðåñãïß æçôïýí áýîçóç ôùí êïìßóôñùí ùò óõíÝðåéá ôçò áýîçóçò ôçò ôéìÞò ôïõ ðåôñåëáßïõ êßíçóçò.

Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας- Αυτή είναι η τελική ημερομηνία

Παράταση για την αγορά των τελών κυκλοφορίας 2016, μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολιτών και κοινωνικών φορέων.

Πάντως, επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση,γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει ήδη προμηθευτεί τα τέλη  κυκλοφορίας και τονίζει η ότι παράταση δίνεται για να αντιμετωπιστούν υπαρκτά οικονομικά προβλήματα, καθυστερήσεις σε μισθοδοσία κλπ.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η παράταση αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και την κατάθεση πινακίδων, ενώ σημειώνει πως η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει (στις τράπεζες) και μέσω διαδικτύου, χωρίς ταλαιπωρία για τον πολίτη.

www.usay.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.