ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Ρόδος, 27.05.2015 Α.Π. 561

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία αρ. 11η τακτική/23-04-2015) αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Αντικείμενο-Σκοπός Το ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη δημιουργική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος, στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμβάθυνση του επιστημονικού διαλόγου με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες.

Κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι: 1. Πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος 2. Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 3. Πτυχιούχοι σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Περιφερειακών και Πολιτικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι ως υποψήφιοι/ες είναι να γνωρίζουν μία (1) από τις ξένες γλώσσες που ακολουθούν: Αγγλικά (επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL (500+) Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) Γερμανικά (επίπεδο Zertificat) Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana) Ισπανικά (επίπεδο DELE B2) Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση μίας (1) ή/και περισσοτέρων εκ των γλωσσών που διδάσκονται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, δηλ. η αραβική, εβραϊκή και η τουρκική.

Διαδικασία επιλογής και όροι επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (εδώ) 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ιες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2) 7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει) 8. Αντίτυπα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν) 9. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της

Η επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» θα γίνει σε δύο (2) στάδια: Στο πρώτο στάδιο θα αξιολογηθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας, ενώ στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι/ες που θα έχουν επιλεγεί από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων συνέντευξης και με συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής: Α/Α Κριτήριο Βαθμοί (max.) 1 Συνέντευξη 30

2 Γενικός βαθμός πτυχίου 20

3 Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (Μέσος όρος) (ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής, Συγκριτικής, Ιστορικής, Υπολογιστικής, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Κοινωνιογλωσσολογίας) 10

4 Ξένη γλώσσα  1 η γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Γ2: 5 15  2 η γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Β2: 5  γλώσσα περιοχής Μεσογείου με πιστοποίηση επιπέδου Β2 ή πτυχίο συναφούς τμήματος: 5

5 Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 10

6 Ερευνητική δραστηριότητα-λοιπά ειδικά προσόντα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Θερινά Σχολεία Γλωσσολογίας, αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.) 15

ΣΥΝΟΛΟ 100

Διάρκεια και Μεθοδολογία υλοποίησης

Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες (90 ΕCTS), από τους οποίους το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις, η παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική, και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 3 δόσεις. Πιο αναλυτικά, το ποσό των 1.000€ θα καταβληθεί κατά την εγγραφή, το ποσό των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τη ΔΕ, 07/09/2015 (με δυνατότητα παράτασης της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας έως και την ΠΑ, 18/09/2015).

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τον φάκελό τους ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για το ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Δημοκρατίας 1 (κτήριο 7ης Μαρτίου) 85100 Ρόδος

Επικοινωνία Email: [email protected] Τηλέφωνο: 22410 99317 (από 1ης Σεπτεμβρίου) & σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης 6972876395 (κάθε ΤΡ & ΠΕ 10-12 π.μ.)

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ Ελένη Καραντζόλα Αναπλ. Καθηγήτρια

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.