ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Νέα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ενεργοποιείται το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ

 

Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αφορούν οι πρώτες προσκλήσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε σήμερα  τις πρώτες τρεις (3) προσκλήσεις  για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο νέο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τις οποίες ουσιαστικά αρχίζει η ενεργοποίηση του Προγράμματος. Και οι τρεις προσκλήσεις αφορούν δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Άξονας Προτεραιότητας 4).

 

«Επιβεβαιώνεται πλήρως η ετοιμότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποδοχή του νέου ΕΣΠΑ», δήλωσε ο Περιφερειάρχης και σημείωσε πως «η έναρξη του νέου ΠΕΠ 2014 2020 γίνεται με δράσεις οι οποίες έχουν σαφή κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, με στόχο την στήριξη ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας καθώς και την στήριξη του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας, με την δημιουργία ανάλογων δομών»

 

Πρόσκληση 1η

 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2015 – 2016»

 

Ο Περιφερειάρχης καλεί την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πράξη αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Η πράξη συμβάλλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη πράξη ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Ειδικότερα η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

 

  • Βρεφικοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Παιδικοί Σταθμοί
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

 

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 3.600.000 €.  Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 24.08.2015.

 

Πρόσκληση 2η

 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2015 – 2016 (ΑΜΕΑ)»

 

Ο Περιφερειάρχης καλεί την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων (κυρίως γυναίκες) με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησης τους.

Συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

 

Η πράξη αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

 

  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

 

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 545.000   €.              Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 24/08/2015.

 

Πρόσκληση 3η

 

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Ο Περιφερειάρχη καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Παιδείας) για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η δράση αφορά στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δράση η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών λόγω κινητικών αναπηριών κ.λπ. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης  του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τους μαθητές που χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

 

Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 625.000 €. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 28/08/2015.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος  αναλαμβάνει Πρόεδρος στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Συνήλθε σήμερα Τρίτη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα, μετά την αλλαγή σύνθεσης που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  12 Αυγούστου 2015.

 

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, αυτοδικαίως , όπως προκύπτει από το Καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Η κ. Χαρίκλεια Γιασιράνη αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, με δικαίωμα υπογραφής και αναπλήρωσης του Προέδρου.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

 

Κατόπιν αυτών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης,  Πρόεδρος

 

Λούης Σορωνιάτης, Διευθύνων Σύμβουλος

 

Χαρίκλεια Γιασιράνη, Περιφερειακή Σύμβουλος,  Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος:

 

Μαριέτα Παπαβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μέλος

 

Γιάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος
Χριστοφής  Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, Μέλος
Γιάννης Κακούλης, Αντιδήμαρχος Ρόδου, Μέλος

 

Έργα «θωράκισης» του οδικού δικτύου των νησιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο για τους χρήστες του και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας, Διαγραμμίσεις, Τοποθετήσεις Ανακλαστήρων Οδοστρώματος κλπ για τα νησιά της Π.Ε. Δωδεκανήσου», έναντι συνολικού ποσού 470.000,00 ευρώ.

 

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα νησιά: Νίσυρος, Κως, Κάρπαθος, Κάσος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Τήλος, Αστυπάλαια, Σύμη και Χάλκη.

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.