ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Δείτε τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Σε ποια κριτήρια θα δίνεται έμφαση – Ποιος θα είναι ο αξιολογητής – Διαβάστε αναλυτικά το νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο είχε δώσει στη δημοσιότητα πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Το νομοσχέδιο έχει συζητηθεί ήδη με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, ενώ αναμενόταν να μπει σε διαβούλευση από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο το δημοψήφισμά άλλαξε το χρονοδιάγραμμα.
 
Το νομοσχέδιο χωρίζεται σε δύο μέρη: την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων.
 
Όπως επισημαίνεται από τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και στην καλύτερη ανταπόκρισή της στις ανάγκες της κοινωνίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ότι εισάγονται για πρώτη φορά εγγυήσεις αντικειμενικότητας της αξιολόγησης μέσω θεσμών συμμετοχής, καθώς η αξιολόγηση συνδυάζεται με μορφές άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, με την πρόβλεψη δύο νέων θεσμών, των Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης και εξειδίκευσης της στοχοθεσίας. Για το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου τονίζει πως περιλαμβάνει τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων της διοίκησης.

Τα κριτήρια

Δίνεται ειδικότερα έμφαση στην ισορροπία μεταξύ τριών δεσμών κριτηρίων: α) της αντικειμενικής μοριοδότησης τυπικών προσόντων και εμπειρίας, β) της αξιολόγησης και γ) της συνέντευξης, για την αντικειμενικότητα της οποίας τίθενται ειδικές εγγυήσεις, ενώ προβλέπεται η υποχρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα προϊσταμένου για πρώτη φορά. 
 
Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενός του. Εξειδικεύει, δε, σε κάθε περίπτωση ποιος θα είναι.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:
1. α) Τους τίτλους σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης. 
β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.
γ) Συνοπτικά τα στοιχεία της συνέντευξης του άρθρου 6.
δ) Τη βαθμολογία του βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.

2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. 
β) Η προθεσμία του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητα τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. 
γ) Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο μήνες από την αποχώρηση τους. 
δ)  Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.
ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.

3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για  σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.  
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού.
γ) Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής  του,  από  την  αρμόδια υπηρεσία  προσωπικού , θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

Σε ό,τι αφορά στη βαθμολογία με βαθμό 9 και 10 βαθμολογούνται οι άριστοι προϊστάμενοι, των οποίων οι οργανικές μονάδες έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης εξαιρετικές επιδόσεις. Για τη βαθμολογία με βαθμό 9 ή 10 απαιτείται η παράθεση από τον αξιολογητή ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με παράθεση πραγματικών στοιχείων που την δικαιολογούν και εξετάζεταιυποχρεωτικά από την Επιτροπή του άρθρου 8.

Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται όσοι θεωρούνται πολύ καλοί από τον αξιολογητή, με τους βαθμούς 5 ή 6 οι απλώς επαρκείς προϊστάμενοι, με τους βαθμούς 3 ή 4 όσοι απέδωσαν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και με  τους βαθμούς 1 ή 2 οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία προϊστάμενοι. Για βαθμολογία κάτω του 6 απαιτείται ειδική αιτιολογία, η οποία να βασίζεται σε δυσμενή στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχεδιο νόμου κρατάει τις συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διαδικασία ενστάσεων. Σημαντικό ρόλο στον νέο τροπο αξιολόγησης θα διαδραματίσει και η στοχοθεσία, αλλά και η αξιολόγηση προϊσταμένων. 

Σε ό.τι αφορά στο τελευταίο προβλέπονται τα εξης:

Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων: αα)-Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων. ββ)- Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης γγ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  και δδ)- Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.  Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων επίπεδου Τμήματος δύναται  με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προκηρύσσεται και γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται ετησίως με μέριμνα του ΑΣΕΠ και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτήν κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπουργική απόφαση λαμβάνεται υπόψη ως απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας. Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων επίπεδου Τμήματος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προκηρύσσεται και γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται ετησίως με μέριμνα του ΑΣΕΠ και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτήν κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπουργική απόφαση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ.

protothema.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.