ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ
Ôá äýï ðñþôá ëåùöïñåßá ÷ùñßò ïäçãü óôïí åéäéêü ÷þñéï óôÜèìåõóçò óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí ôçí Ôñßôç 30 Éïõíßïõ 2015. ÁõôÜ ôá ëåùöïñåßá – ôá äýï ðñþôá áðü ôá 6 óõíïëéêþò ôïõ ðñïãñÜììáôïò CityMobile 2 – Ýöôáóáí ôï ìåóçìÝñé óôá Ôñßêáëá. Ìáæß ìå ôïõò åéäéêåõìÝíïõò ÃÜëëïõò ìç÷áíéêïýò êáé ¸ëëçíåò ÷åéñéóôÝò, ôá äýï ï÷Þìáôá êéíÞèçêáí ãéá ëßãï óôéò ü÷èåò ôïõ Ëçèáßïõ, ìÝ÷ñé íá óôáèìåýóïõí óôïí åéäéêü ÷þñï ðïõ ç e-trikala åôïßìáóå, ðßóù áðü ôï õðü êáôáóêåõÞ Ìïõóåßï ÔóéôóÜíç (ðáëéÝò öõëáêÝò). Ôá äýï ëåùöïñåßá åôïéìÜæïíôáé üëç ôçí Ôñßôç, êáèþò ïé áñìüäéïé ôçò ôå÷íïëïãßáò êÜíïõí ôéò ôåëåõôáßåò ñõèìßóåéò. Åðßóçò, ãßíïíôáé ïé ôïðïèåôÞóåéò ôùí êåñáéþí ðïõ èá óôÝëíïõí óÞìá óôéò êåñáßåò ôùí ëåùöïñåßùí êáé öïñôßæïíôáé ïé ìðáôáñßåò ôïõ êÜèå çëåêôñïêßíçôïõ ï÷Þìáôïò. ¼ëï áõôü ôï äéÜóôçìá èá êáôáãñÜöåôáé óôç ìíÞìç ôïõò ôï êÜèå öõóéêü åìðüäéï ðïõ õößóôáôáé óôï ìÞêïò ïëüêëçñç ôçò äéáäñïìÞò, ãéá íá ìðïñåß, óôç óõíÝ÷åéá, íá îå÷ùñßæåé ôá ðñüóèåôá åìðüäéá ðïõ ßóùò áíáêýðôïõí, þóôå íá ñõèìßæåé áíáëüãùò ôçí êßíçóÞ ôïõ. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Βγήκε στους δρόμους των Τρικάλων το λεωφορείο χωρίς οδηγό

Το λευκοπράσινο όχημα της εταιρείας Robosoft ξεκίνησε από τα Τρίκαλα το πρώτο, παγκόσμιο ταξίδι του χωρίς οδηγό σε αστικό ιστό. Το λεωφορείο βγήκε σήμερα το μεσημέρι από τον φυλαγμένο χώρο που κατασκεύασαν οι τεχνικοί της e-trikala ΑΕ, άφησε αριστερά του τον Ληθαίο και κατευθύνθηκε προς την πρώτη ασφαλτοστρωμένη οδό των Τρικάλων που συναντά στο δρομολόγιό του, την οδό Δ. Τερτίπη.

Για τρεις ώρες, μηχανικοί και τεχνικοί της e-trikala και της διεθνούς σύμπραξης με επικεφαλής γάλλο μηχανικό, τα λεωφορείο έκανε τη γεωγραφική του καταγραφή. Δηλαδή, «μπήκε» στον χάρτη των GPS, των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Επομένως, από το βράδυ της Τετάρτης, το λεωφορείο χωρίς οδηγό εισάγεται στον παγκόσμιο χάρτη, δίπλα από το όνομα «Trikala».

Οι τρικαλινοί, υποδέχθηκαν με χαρά την πρώτη αυτή κυκλοφορία, δοκιμαστική και χωρίς να μένει εντός των ορίων της προδιαγεγραμμένης διαδρομής. Από αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου όμως, μέχρι και το Σάββατο 4 Ιουλίου, θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια, με το να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Σε αυτές τις οδούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Τρικκαίων, χρειάζεται να μη σταθμεύουν τα οχήματα στη δεξιά πλευρά, προκειμένου το λεωφορείο χωρίς οδηγό να μπορεί να καταγράφει τα φυσικά και άλλα εμπόδια τις επόμενες μέρες.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα, όπως αναφέρεται από τη δημοτική αρχή, είναι το πλέον σημαντικό για την πόλη των Τρικάλων από άποψη τεχνολογίας, καθώς συνδυάζονται η ηλεκτροκίνηση, η τεχνολογική πρόοδος και η βιώσιμη κινητικότητα, στην πόλη που «σκέφτεται» έξυπνα για τους πολίτες της, για τα επόμενα χρόνια.

 

newsbeast.gr

 
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.